Novice » Objavljen nov javni poziv – izkoristite priložnost za nepovratna sredstva

Objavljen nov javni poziv – izkoristite priložnost za nepovratna sredstva

V petek, 5. 7. 2024, je Eko sklad objavil nov javni poziv 114SUB-OB24.

Na voljo bo 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 9 različnih ukrepov, med katerimi je vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude za kotle na lesno biomaso znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma, če kotel na lesno biomaso ni zamenjal stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe;
 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novim kotlom na lesno biomaso.

Upravičena oseba za uveljavljanje subvencije je vsaka fizična oseba, ki je tako v času vložitve vloge, kot v času izdaje odločbe investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli , kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, stavbi ali stanovanju ali poslovnem prostoru, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
 • ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, izvenzakonski partner, otrok, starš, brat, sestra, stari starš, vnuki, zakonec ali izvenzakonski partner ožjega družinskega člana) ali
 • najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Vsebina popolne vloge in oddaja:

 • račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca kurilne naprave;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa (kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca);
 • fotografijo stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe, oziroma fotografijo prostora pred odstranitvijo stare kurilne naprave;
 • fotografijo novo vgrajene kurilne naprave oziroma fotografije, iz katerih bo možno ugotoviti, da je bila stara kurilna naprava odstranjena;
 • zapisnik o rednem letnem pregledu za vsako staro kurilno napravo, ki ostane v uporabi (se ne odstrani), izdan s strani dimnikarja;
 • podpisana izjava vlagatelja, da je stara kurilna naprava uničena (izjava je del vloge);

Vlogo z vsemi prilogami oddate:

 • na elektronski naslov vloge@ekosklad.si ali preko elektronskega portala e-Uprava
 • po pošti na naslov Eko sklad j.s., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana (priporočeno s povratnico)

Več informacij glede nepovratnih sredstev najdete na spletni strani Eko sklada.

Za vse informacije o kotlih in ogrevanju na lesno biomaso pa smo na voljo preko elektronske pošte info@biomasa.si ali na telefonski številki 041 383 383.